• لطفا در مورد موسس و پایه گذار tm توضیح دهید؟ هدف tm چیست؟