مهدويت و معنويت‏ هاي جديد

آيا مهدويتي كه ماشيعيان داريم واقعا در هاليوود نشانه گرفته اند؟ عرفان هاي نوظهور هم در راستاي هاليوود حركت مي كنند؟

2000.jpgابتدا بايد توجه داشت كه منظور از هاليوود منطقه جغرافيايي در حومه شهر لوس‏آنجلس آمريكا نيست؛ بلكه مراد يك فرهنگ و نگرش خاص است كه در آن منطقه جغرافيايي در قالب محصولات هنري به نقاط مختلف جهان صادر مي‏شود.

آموزه هاي عرفان‌هاي نوظهور

اين عرفان ها چه آموزه هايي دارند؟

2003.jpgلازم به تذكر است كه پاره اي از عرفان هاي مطرح طبيعت گرا (مانند تائوئيسم و شمنيسم)، پاره اي ديگر انسان محور (مثل هندوسيم و بوديسم ـ كه دومي اصولاً الحادي محسوب مي شود) و پاره اي هم خداگرا محسوب مي شوند، مثل عرفان‌هاي اسلامي و مسيحي و يهودي.

راه هاي نفوذ عرفان هاي نوظهور

عرفانهاي نوظهور از چه راههايي در جوانان نفوذ كرده اند؟ چگونه توانسته اند اين قدر درايران رخنه كنند؟

2002.jpgامروزه بسياري از مكاتب معنويت‏گرا در اينترنت، داراي پايگاه‏هاي مستقل‏اند. بسياري از معنويت‏هاي جديد در قالب سايت و وبلاگ‏ به ترويج تعليمات خود مي‏پردازند و عضوگيري و ثبت‏نام دارند. امروزه بيش از 30 پايگاه الكترونيك به تبليغ و ترويج يوگا و بيش از اين تعداد دربارۀ عرفان حلقه و 80 سايت و وبلاگ به توصيف قانون جذب در فضاي سايبر مشغول‏اند.

آرماگدون و عرفان هاي نوظهور

عرفان هاي نوظهور آيا آمده اندتا آرماگدون را جواب دهند؟ يعني در راستاي آرماگدون دارند فعاليت ميكنند؟

3277.jpgهر چند تنها كاركرد عرفان‌هاي نوظهور، اين مطلب نمي‌باشد اما يكي از كاركردهاي مهم عرفان هاي جديد پرداختن به پايان جهان و سرنوشت انسان ها و آينده جهان است. به همين جهت بسياري از اين جريانات موضوع انسان كامل و انسان سعادت يافته را مطرح كرده‌اند و نشانه ها و شاخص هاي انسان كامل را توضيح داده اند.

گرايش به عرفان هاي نوظهور

علل جذابيت وگرايش نسبتا زياد به عرفانهاي نوظهوردرجهان معاصرچيست؟

2001.jpgاولين عامل فطرت خداجويي كه همان گرايش به پرستش و معنويت است. اين عامل بستري دروني در همه انسان ها ايجاد كرده و ايشان را به سمت معناگرايي و امور باطني مي كشد. اگرچه تعريفي كه مكاتب مختلف از اين بخش وجود انسان دارند يكسان نيست اما همگي اصل اين گرايش و ميل را در انسان پذيرفته اند.