رام الله

  • لطفاً ايرادات و نقدهايي را كه به تعاليم و آموزه هاي آقاي پيمان فتاحي (ايليا.ميم رام الله) وارد است، تا حد مقدور تبيين بفرماييد و در صورت امكان، نقاط عدم تطابق آن آموزه‌ها را با آيات قرآن و احاديث موثق بيان نماييد.
  • فرقه رام‌الله چگونه تاسیس شد و رهبر این فرقه در ایران چه کسی می‌باشد؟