• دیدگاه سای بابا نسبت به خداوند چه می باشد؟ آیا خدا در عرفان سای بابا مورد انکار قرار گرفته است؟
  • آیا در عرفان‌های شرقی همچون سای بابا و یا سایر مکاتب نوظهور غربی، خداوند به طور کامل انکار گشته است و معنویتی منهای خداوند ارائه می‌کنند؟
  • آیا عرفان سای بابا نیز که از هندوئیسم منشعب گشته است، همانند هندوئیسم معتقد به تجلی مختلف و متعدد از خداوند می‌باشد یا معتقد به خدای واحد می‌باشد؟
  • آواتار چیست ؟ ساتیا سای بابا که خود را یک آواتار معرفی می‌کند، به چه معنا است و چرا وی چنین ادعائی دارد ؟
  • لطفا درباره زندگی سای بابا، توضیح دهید؟ آیا سای بابا، همان سای بابا شیردی می‌باشد؟
  • لطفا در مورد شخصيت ساتيا ساي بابا و عقايد و سخنان او توضيح دهيد؟